Afbestillingsforsikring | First Camp Frigård - Flensborg Fjord

Frigård – Flensborg Fjord

Menu

AFBESTILLINGSFORSIKRING


AFBESTILLINGSFORSIKRING I TILFÆLDE AF SYGDOM
Pris: 5 % af totalbeløbet

HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?
Forsikringen dækker den del af lejemålets pris eksl. forsikringspræmier, som FRIGÅRD CAMPING ikke tilbagebetaler ved afbestilling af lejemålet, i de tilfælde, hvor forsikredes ophold i den lejede feriebolig umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres: 1.1.1 som følge af, at forsikrede eller denne: ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere afgår ved døden eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed.

AKUT SYGDOM
Ved akut, dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom. 1.1.2 fordi der umiddelbart inden ferieopholdet er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. 1.2.

SÆRLIGE BETINGELSER
Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at FRIGÅRD CAMPING modtager bevis for forsikringsbegivenheden, d.v.s. lægeerklæring, dødsattest eller politirapport. 1.3.

FORSIKRINGSPERIODEN
Forsikringen dækker fra tegningsdatoen indtil indflytning i ferieboligen.

HVORDAN AFBESTILLER DE?
Det er en betingelse for opnåelse af tilbagebetaling, at afbestilling er meddelt FRIGÅRD CAMPING senest kl. 12.00 på ankomstdagen. Under alle omstændigheder skal lejer omgående underrette FRIGÅRD CAMPING samt returnere lejebeviset sammen med præsentation af en lægeattest med diagnose. Honorar for udfærdigelse af lægeerklæring skal betales af dig selv. Ved tilskadekomst kræves en bekræftelse fra sygehuset eller behandlende læge. Ved dødsfald indsendes kopi af dødsattestens forside. Ved indbrud og brand indsendes kopi af politirapport. Indbetalt forsikringspræmie refunderes ikke.

REGISTRERING AF OPLYSNINGER
FRIGÅRD CAMPING registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men FRIGÅRD CAMPING beholder registreringen i 5 år. FRIGÅRD CAMPING anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres, før de sendes over internettet.

REKLAMATIONSBEHANDLING
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer. Klager over bookingforløbet eller selve bookingen skal ske inden for rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Klager over produktet (opholdet) skal ske med det samme, så FRIGÅRD CAMPING kan afhjælpe problemet. Når FRIGÅRD CAMPING modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. FRIGÅRD CAMPING vil tage stilling til, om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes, eller om der skal gives prisnedslag.

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER
Niels Friis ApS
Kummelefort 14
Kollund, 6340 Kruså
E-mail: fricamp@fricamp.dk
CVR: 75263919